Sinds de Luxemburgse verkiezingen van eind 2018 werd de zetelende regering, samengesteld uit socialisten (LSAP), groenen (Dei Greng) en geleid door de democratische liberalen (DP) voortgezet voor een nieuwe legislatuur tot 2023.

Het coalitieakkoord werd afgerond en we stellen u hierna de belangrijkste punten voor.

Op het menu: digitalisering op allerlei vlakken, solidariteit, belastingverlaging, verdere ontwikkeling van Luxemburg als financieel centrum en gratis openbaar vervoer, maar ook de legalisering van het recreatief gebruik van cannabis en inspanningen ten voordele van het klimaat en de zakenwereld!

  1. Digitalisering

Uit de lezing van het coalitieprogramma kwam inderdaad heel duidelijk naar voren dat de nieuwe regering van Luxemburg een moderne, groene en toekomstgerichte economie wil maken aan de hand van nieuwe technologieën. Elk aspect van de economie wordt zo bekeken in het licht van wat digitalisering ertoe kan bijdragen. Net als Estland, met zijn systeem “e-Estonia” wil de Luxemburgse overheid de administratie dichter bij haar inwoners brengen. Ze wil elke stap mogelijk maken via het internet, gespreksrobots of chatbots inzetten op het niveau van administratie, en betalingsmethodes via mobiele telefoon invoeren.

We kunnen alleen maar lof hebben voor dit streefdoel. OneLife gaat ook in deze richting om via digitalisering het contact met de gebruikers zo nauw mogelijk te maken.

  1. Luxemburg, een baken van moderniteit voor de rest van de wereld?

Op maatschappelijk vlak promoot de nieuwe regering een moderne visie op het gezin, met medisch ondersteunde voortplanting en de invoering onder voorwaarden van draagmoederschap, waardoor twee personen van hetzelfde geslacht op de geboorteakte van een kind als ouders ingeschreven zouden kunnen worden.

Bovendien wil ze een beter evenwicht mogelijk maken tussen het beroeps- en privéleven van werknemers, door twee extra verlofdagen in te voeren en te investeren in huisvesting.

Een andere belangrijke maatregel die niemand zal zijn ontgaan, is dat ze het recreatieve gebruik en de lokale productie van cannabis uit de strafrechtelijke sfeer wil halen, of zelfs wil legaliseren onder bepaalde voorwaarden. Zo wil ze de criminaliteit en smokkelroutes bestrijden, maar tegelijkertijd de kwaliteit van de producten waarborgen en in de toekomst flinke fiscale inkomsten innen.

  1. Hervormingen voor een beter klimaat

Onder invloed van een van de coalitiepartijen is het regeringsprogramma duidelijk gericht op ecologie, met de ontwikkeling van nieuwe duurzame infrastructuren (600 km fietspaden die zullen aangelegd worden in een land met een oppervlakte van 2.586 km2!), een engagement voor groene energie, een nationale strategie rond mobiliteit, met name zachte mobiliteit en de topmaatregel die van Luxemburg een pionier ter zake zal maken: invoering van 100% gratis openbaar vervoer tegen het 1ste kwartaal van 2020.

Deze maatregel zal echter gecompenseerd worden door de invoering van meer flitspalen op de Luxemburgse wegen…

  1. Het zakelijke klimaat, stabiliteit en verdere ontwikkeling van Luxemburg als financieel centrum

Met betrekking tot het zakelijke klimaat engageert de regering zich, naar het voorbeeld van haar voorgangers, stevig voor transparantie, met de invoering van het register van effectieve begunstigden en de ATAD (“Anti-Tax Avoidance Directive”) en ATAD 2 richtlijnen, en een belastbare basis op de belasting op gemeenschappelijke vennootschappen tussen alle staten van de Europese Unie.

We willen graag onze lof betuigen voor het feit dat de nieuwe regering de stabiliteit en verdere ontwikkeling van Luxemburg als financieel centrum als 1ste prioriteit wil beschouwen. Zij erkent namelijk het grote belang van de financiële (en verzekerings)sector, die een bijdrage van bijna 30% van het BBP vertegenwoordigt, naast de tienduizenden arbeidsplaatsen voor de Luxemburgse economie. De coalitie verbindt zich ertoe om haar inspanningen voort te zetten om de kredietwaardigheid van het Groothertogdom op het hoogste niveau te handhaven, een bevestiging van het vertrouwen in Luxemburg en een essentiële bijdrage aan de aantrekkelijkheid ervan als financieel centrum en voor de economie als geheel.

Het regeerakkoord onderstreept ook de innovatiekracht van de sector en de hoge mate van deskundigheid die samen Luxemburg tot een van de meest competitieve financiële centra ter wereld maakt. Het concurrentievermogen van zijn financiële markten wordt met name weerspiegeld door veel herlocalisaties en de steeds sterkere aanwezigheid in Luxemburg van belangrijke spelers die wegens de Brexit uit het Verenigd Koninkrijk komen.

Luxemburg streeft ernaar een leidende speler te zijn op het gebied van duurzame financiën, ICT-technologieën, verzekeringen en beleggingsfondsen, en  regelgeving wordt gezien vanuit het perspectief van een concurrentievoordeel  voor Luxemburg door geloofwaardigheid en kwaliteit te waarborgen.

Op fiscaal vlak is er een daling van de vennootschapsbelasting met 1% gepland, naast een verhoging van de schijf waarin het extra lage belastingstarief voor KMO’s van toepassing is (van € 25.000 naar € 175.000). Zo wil de regering de “fiscale druk op bedrijven niet verhogen, maar nieuwe belastingbetalers aantrekken en de activiteiten en inkomsten van de bestaande belastingbetalers verhogen”.

  1. Duurzame financiën en toekomstgerichte investeringen

Luxemburg wil, als stichtend lid van de Europese Unie en de Eurozone, maar ook als belangrijk financieel centrum, een motor van stabiliteit, ontwikkeling en Europese integratie zijn.  

In die optiek wil de coalitie de financiële sector aantrekken en ontwikkelen als Europese hub, door activiteiten met hoge toegevoegde waarde aan te trekken en te ontwikkelen, talenten aan te trekken via een steviger statuut voor hooggekwalificeerde werknemers en de werknemers meer te betrekken en hun participatie in de winst van ondernemingen te ontwikkelen.

Bouwend op het succes van de UCITS-fondsen wil de regering bijzonder de aandacht vestigen op de ontwikkeling van alternatieve beleggingsfondsen. Ze zal erop toezien dat het wetgevende en reglementaire kader gunstig is voor de toekomstige ontwikkeling ervan om haar traditionele “first mover advantage” te consolideren.

De abonnementstaks die van toepassing is op beleggingsfondsen, zal niet worden opgetrokken en er zullen fiscale maatregelen worden gedeblokkeerd om de ontwikkeling van sociaal verantwoorde beleggingsfondsen, microfinance, blockchain en crowdfunding te stimuleren.

We kunnen besluiten dat dit een ambitieus programma is, waarmee Luxemburg enerzijds zal kunnen stralen als moderne gemeenschap, Europese en internationale financiële hub van het hoogste niveau, dankzij zijn juridische en fiscale stabiliteit, maar anderzijds in de kijker zal lopen met de ontwikkeling van activiteiten met hoge toegevoegde waarde, die de financiële en verzekeringssector in Luxemburg zullen verstevigen.

Wilt u graag meer weten en meer in het bijzonder hoe onze grensoverschrijdende oplossingen voor Luxemburgse levensverzekeringen u kunnen helpen? Neem contact met ons op!

 Auteur: Jean-Nicolas Grandhaye