Zoals u weet, wordt de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie vanaf 1 oktober 2018 van kracht. Om u in staat te stellen u daarop voor te bereiden, stelt OneLife u diverse documenten en procedures ter beschikking, opdat u die nieuwe regelgeving goed zou kunnen begrijpen.

Wat is IDD?

Hier vindt u een kleine video die de essentiële elementen herneemt.

IDD heeft als belangrijkste doelstelling:

  • de regelgeving te verbeteren op de verzekeringsretailmarkt en meer opportuniteiten voor grensoverschrijdende activiteiten te creëren,
  • op een gelijk speelveld de vereiste voorwaarden te scheppen tussen verdelers van verzekeringsproducten, en
  • de bescherming van consumenten te versterken, in het bijzonder wat betreft de distributie van verzekeringsproducten die verband houden met op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten («Insurance-Based Investment Products» in het Engels oftewel «IBIPs»).

Wat zijn de gevolgen voor de klanten?

IDD vereist van de verdelers dat zij duidelijke en transparante informatie verschaffen, zodat de klanten met verstand van zaken een beslissing kunnen nemen.

De belangrijkste nieuwigheid ligt daarin dat deze informatie nu een formele vereiste wordt, via de levering van precontractuele informatie die het volgende bevat:

  • een document dat toelaat om alle inlichtingen over de klant te verzamelen, om zijn profiel op te stellen dat met KID PRIIPs zal worden geassocieerd, en dat  alle kosten die daarmee verband houden, vermeldt (definitie en aard van die kosten). Eens de inlichtingen zijn verkregen, heeft de klant de keuze om al dan niet in te tekenen op de overeenkomst. Dat document zal zeer binnenkort ter beschikking worden gesteld indien u het wenst te gebruiken.
  • Na de intekening en tijdens de looptijd van het contract zijn de verdelers verplicht om, wat betreft de IBIP-verzekeringscontracten, de evolutie van het contract op te volgen en na te gaan of het nog altijd beantwoordt aan het profiel dat tijdens de precontractuele fase werd opgesteld. Die opvolging dient tijdens de diverse transacties en een keer per jaar door middel van een gepast verslag met documenten te worden gestaafd.

IDD legt aan de verdelers op al de raadgevingen die aan de klanten tijdens de looptijd van hun contracten worden gegeven, neer te schrijven.

Implementation of the Insurance Distribution Directive

Wat zijn de gevolgen voor onze partners?

In tegenstelling tot de Richtlijn betreffende Verzekeringsbemiddeling (of IMD) betreft IDD zowel de verzekeringstussenpersonen als de verzekeringsondernemingen.

Derhalve zullen de conventies betreffende zakelijke relaties worden gewijzigd opdat deze de nieuwe verplichtingen van de verzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen benadrukken.

De verdelers dienen op een eerlijke, onpartijdige en professionele manier de belangen van de klanten zo goed mogelijk te behartigen.

Die definitie impliceert:

  1. Een versterking van de adviesverplichting (artikel 20 en 30 van de Richtlijn). Het is immers zo dat de verdelers voor alle producten de noden en verlangens van hun klanten dienen te verzamelen die op hun beurt dienen uit te monden in een gepersonaliseerd advies wat IBIP-producten betreft. Die aanbeveling heeft als doel een product voor te stellen dat beantwoord aan de voordien verzamelde noden en verlangens. Die aanbeveling komt tot stand dankzij het opstellen van een beleggingsprofiel dat toelaat om een geschiktheidstest te leveren aan de klant met de mogelijkheid tot een periodieke evaluatie tijdens de hele looptijd van het gekozen product. Die gedocumenteerde evaluatie laat de verdelers toe aan te tonen dat zij zo goed mogelijk handelen in het belang van de klanten.
  2. Transparante informatie (artikel 17, 18, 19, 20 en 29 van de Richtlijn) met betrekking tot de bezoldiging. De verdelers dienen de klanten te informeren over alle kosten die verband houden met het contract, waarbij de aard van de kosten en de berekeningsmethodes daarvan dienen te worden vermeld. Bovendien dienen de verdelers en de verzekeringsondernemingen alle situaties te vermijden die de kwaliteit van de diensten die aan de klanten worden geleverd in het gedrang zou kunnen brengen. Met andere woorden dient er een parallelle procedure op het gebied van preventie, detectie en het beheer van belangenconflicten door de verdelers en de verzekeringsondernemingen te worden ingevoerd. Als in het kader van hun activiteiten een dergelijke situatie wordt vastgesteld, dient die onverwijld aan de verzekeringsonderneming te worden gemeld, om op die manier te trachten de toestand op te lossen. Als de situatie blijft voortduren, mag die pas in laatste instantie aan de klanten kenbaar worden gemaakt, zodat die met verstand van zaken een keuze kan maken.
  3. Er is een nieuwigheid op het gebied van het beheer van en de toezicht op het product (artikel 25 van de Richtlijn). Die nieuwigheid geeft nieuwe rollen aan de betrokken partijen van de verzekeringswereld: OneLife neemt de rol van Producent van producten op zich die ter beschikking worden gesteld aan zijn partners die op hun beurt de rol van Verdeler vervullen. In het kader van die rol van Producent dient een beleid op het gebied van productcreatie en een distributiestrategie te worden ingevoerd: met een definitie van de markt en een keuze van de distributiekanalen die anders zullen zijn voor elk van de producten. Al die informatie dient aan de partners te worden overgemaakt via de PDA – Product Distribution Arrangements) die zeer binnenkort kunnen worden geraadpleegd op «YourOffice».

Insurance Distribution Directive 201697EU (IDD)

Op hun beurt dienen de verdelers:

  • aan de producent hun distributiestrategie mede te delen, zodat zij zich ervan kunnen vergewissen dat die beantwoordt aan het doelpubliek van de producent;
  • de producten na te kijken omna te gaan of die blijven beantwoorden aan de soms wijzigende marktrealiteit.

Al deze nieuwe verplichtingen zullen deel uitmaken van de nieuwe conventie die u binnenkort zal worden opgestuurd.

Samenvattend vindt u hier een overzicht van de wijzigingen:

Een model van het precontractuele inlichtingenformulier dat te uwer beschikking staat;

De algemene voorwaarden werden herwerkt;

De gewijzigde transactiedocumenten om u toe te laten het advies voorafgaand aan de transactie met documenten te onderbouwen;

De PDA’s zullen u toelaten onze doelmarkten te begrijpen;

Een nieuwe conventie die voldoet aan de IDD-vereisten;

Een nieuwe Bijlage 1 die een bezoldiging herneemt die voldoet aan alle nieuwe eisen.

 

Wij zullen u zeer binnenkort op de hoogte stellen van de terbeschikkingstelling van de nieuwe documenten op onze portaalsites.

Wij blijven ter beschikking voor eventuele, verdere inlichtingen.

Author : Nora Belarbi